Registrácia

O nás / Náš tím

E-learningové moduly k problematike porúch správania boli vytvorené týmto tímom odborníkov:

 

 

Mgr. Zuzana Yakhyaev, PhD.

liečebná pedagogička, hlavná riešiteľka projektu v roku 2015

Ako hlavná riešiteľka projektu sa podieľala na tvorbe projektového zámeru a realizácie projektu v roku 2015. Vychádzala pri tom z potreby praxe v náväznosti na výskum, ktorý realizovala ako súčasť svojej dizertačnej práce Účinnosť intervenčného programu IAP na redukciu problémového správania žiakov primárnej školy. Dlhodobo sa venuje téme porúch správania, ku ktorej publikovala množstvo vedeckých a odborných publikácií (Orientačná diagnostika a opatrenia pri problémovom správaní dieťaťa
v kontexte vzťahov v rodine, Raabe, 2012; Problémové správanie žiakov - jeho intervencia a prevencia, Raabe, 2010; Agresívne správanie žiakov a problémy učiteľov s jeho zvládaním, Votobia, 2009).

 

Mgr. Ivana Lessner Lištiaková, PhD.

liečebná pedagogička, hlavná riešiteľka projektu v rokoch 2016-2017

Venuje sa podpore procesov učenia sa detí - pri poruchách učenia a správania, pri poruchách autistického spektra alebo mentálnom postihnutí. Zaoberá sa senzorickou integráciou a inými multisenzorickými prístupmi. V oblasti expresívnych terapií sa zameriava hlavne na dramatoterapiu a biblioterapiu. Do teórie a praxe liečebnej pedagogiky prenáša svoje skúsenosti zo zahraničných stáží na New York University, Sesame Institute v Írsku, ELTE v Maďarsku. Aktívne sa angažuje v medzinárodných projektoch zameraných na duševné zdravie v rodine a včasnú intervenciu. Je spoluautorkou monografií Evaluace v dramaterapii (Lištiaková, Valenta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2015) a Diagnostické plánovanie vo včasnej intervencii (Fábry Lucká, Lištiaková, Univerzita Komenského v Bratislave, 2014).

 

Doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.

liečebná pedagogička

Odborne sa profiluje na oblasť ranej intervencie a diagnostiky v liečebnej pedagogike a na využívanie liečebnopedagogicky orientovaných terapií v procese pomoci. Zameriava sa na ergoterapiu, terapiu s bábkou a dramatoterapiu. V praxi pôsobila v poradenskom zariadení CVPP Žarnovica, špeciálnopedagogickom zariadení detské integračné centrum v Banskej Bystrici a v dravotníckom zariadení ŠLÚ Marína na Kováčovej. Aktuálne je garantkou bakalárskeho stupňa študijného odboru Liečebná pedagogika.
 

Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.

liečebná pedagogička

Počas štúdia sa venovala problematike drogových závislostí. Zameriava sa najmä na arteterapiu. Tejto téme sa venovala i vo svojej diplomovej práci, ktorá bola ocenená cenou Rektora Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní odboru Liečebná  pedagogika v roku 2003 nastúpila ako liečebný pedagóg v Domove sociálnych služieb pre deti a mládež v Rohove. Venovala sa klientom s autizmom a viedla arteterapeutické skupiny s klientkami s rôznym stupňom mentálneho postihnutia. Založila tradíciu výstav a prezentácii prác klientov Domov sociálnych služieb Senického a Skalického okresu, ktorá trvá až do súčasnosti. Arteterapii s klientmi s mentálnym postihnutím sa venovala i vo svojej doktorandskej práci. Doktorandské štúdium v odbore Pedagogika ukončila v roku 2010. Od roku 2005 pôsobila ako riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb Senica, n.o., kde sa zamerala na prácu s ľuďmi bez domova, osamelých rodičov s deťmi v krízovej situácii a seniorom s rôznymi zdravotnými problémami. Presadzovala liečebno-pedagogický prístup pri práci s danými skupinami klientov, u ktorých sa často vyskytovali i problémy v správaní. Založila arteterapeutickú dieľňu so zameraním na prácu s hlinou. Od roku 2015 pracuje ako vedecko-výskumný pracovník v Ústave sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zameriava sa na arteterapiu a predmety súvisiace s duševnými poruchami, poruchami správania a ich terapiou.

 

Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD.

liečebná pedagogička, zástupkyňa projektu v rokoch 2016-2017

Od roku 2008 pôsobí v praxi v Domove sociálnych služieb pre ľudí s viacnásobným postihnutím Sibírka v Bratislave. V rámci pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave sa profiluje na oblasť psychomotorickej terapie, pedagogiku ľudí s viacnásobným postihnutím a diagnostiku vo včasnej intervencii.

 

PhDr. Erika Tichá, PhD.

liečebná pedagogička

Vyštudovala študijný odbor Špeciálna pedagogika (2000) a Liečebná pedagogika (2005) na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, kde ukončila tiež doktorandské štúdium (2005) a rigorózne konanie (2011) v odbore Špeciálna pedagogika. Pôsobila v zariadení sociálnych služieb (DSS prof. Karola Matulaya v Bratislave), v zdravotníckom zariadení (Sanatórium pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou v Bratislave), v Modelovej špeciálnopedagogickej poradni pri Katedre špeciálnej pedagogiky UK v Bratislave a vlastnej klinickej praxi (Poradňa pre deti s rizikovým vývinom v Bratislave). V rokoch 2000 - 2012 pôsobila na Katedre špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UK v Bratislave ako odborný asistent, od roku 2014 pôsobí ako vecedko-výskumný pracovník v Ústave sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky, Pedagogickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem vedecko-výskumnej činnosti na akademickej pôde je spoluzakladateľkou Centra včasnej intervencie Bratislava, n. o.. Odborne sa zameriava na oblasť včasnej intervencie, diagnostiky a poradenstva, na rôzne druhy terapií (terapia hrou, filiálna terapia, Montessori terapia). Problematike porúch správania sa venuje od roku 2006, pričom je autorkou publikácie Pedagogika jednotlivcov s poruchami správania (2008) a mnohých výskumných štúdií reflektujúcich tému porúch správania so zameraním na predškolský a školsky vek.

 

Doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, PhD.

liečebná pedagogička

Vyštudovala študijný odbor liečebná pedagogika na Pedagogickej akulte UK. Doktorandské štúdium ukončila v odbore Pedagogika, habilitovala v odbore Špeciálna pedagogika. Na Vysokej škole Múzických umení v Prahe ukončila rozširujúce štúdium Výchovnej dramatiky. V Budapešti študovala v rámci postgraduálneho štúdia Aplikovanú Psychodrámu. Na Slovensku absolvovala tréning sociálnych a komunikačných zručností a Rogersovskú psychoterapiu. V praxi pôsobila ako riaditeľka materskej školy pre deti so špeciálnymi edukačnými potrebami a neskôr v pedagogicko-psychologickej poradni. Od roku 1991 pôsobí na Pedagogickej fakulte UK ako vysokoškolský pedagóg, kde sa  špecializuje sa na predmety Terapia hrou, Dramatoterapia a Biblioterapia.

 

Mgr. Petra Mitašíková, PhD.

liečebná pedagogička

Vyštudovala študijný odbor Liečebná pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1998) a doktorandské štúdium v odbore Špeciálna pedagogika (2001). V rámci ďalšieho vzdelávania absolvovala kurzy Feuertein Instrumental Enrichment Mediator – certifikovaná a licencovaná prax, Orff Schullwerk a akreditované vzdelávanie v Montessori pedagogike. V roku 2004 založila internetový portál www.openpaly.sk venujúci sa problematike hry, hračky, výchovy a terapie hrou v liečebnej pedagogike. Ako členka PRO LP asociácie liečebných pedagógov pomáhala pri budovaní stránky www.prolp.sk. V praxi sa venuje v rámci súkromnej praxe detským klientom s rozličnými problémami vo vývine aj ich rodinám. Od roku 1998 súvisle pôsobí na Univerzite Komenského, Pedagogickej fakulte v rámci Katedry liečebnej pedagogiky, kde roky vyučuje a od základov buduje predmety Terapia hrou (pre bakalársky aj magisterský stupeň liečebnej pedagogiky), Muzikoterapia, Nedirektívna terapia hrou, Diagnostika v terapii hrou, liečebnopedagogické praxe a praktiká, Hra vo výchove, Hudba vo výchove (ako pre študentov liečebnej pedagogiky, tak aj pre študentov iných odborov pomáhajúcich profesií). Je mamou dvoch detí vo veku 10 a 12 rokov.

 

 

Projekt

Tento projekt je zameraný na podporu kompetencií odborníkov, študentov a rodičov v práci s deťmi s poruchami správania.

Newsletter

Prihláste sa na odber nášho newslettra.

©2020 Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave - všetky práva vyhradené.