Registrácia

Vedecké a odborné publikácie

Vedecké a odborné publikácie v slovenskom a českom jazyku

A

ADAMÍK-ŠIMEGOVÁ, M. - KOVÁČOVÁ, B. 2010. Žiak ako obeť šikanovania v školskom prostredí. In: Etika ve vědách o výchově. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2010. - S. 167-177. ISBN 978-80-244-2654-9 [Etika ve vědách o výchově : konference České pedagogické společnosti. 17., Olomouc, 10.-11.2.2010]

ANTIER, E. - KRÍŽOVÁ, K. 2011. Agresivita detí. Praha: Portál, 2011.

B

C

Carter, C. R. 2014. Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole: praktický rádce pro rodiče i učitele. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0621-7.

Č

ČÁP, J. – MAREŠ, J. 2001. Psychologie pro učitele. Praha : Portál, 2001. ISBN 80- 7178-463-X.

D

DRTILOVÁ, J. - KOUKOLÍK, F. 1994. Odlišné dítě. Praha: Vyšehrad, 1994. ISBN 80-7021-097-4.

E

F

G

GAJDOŠOVÁ, E. 2007. Riešenia porúch žiakov v správaní v škole možnosti zvládania agresie a násilia. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2007. ISBN 80-89236-17-6.

H

HARČARÍKOVÁ, T. 2013. Pedagogika detí s poruchami učenia, správania a autizmom raného a predškolského veku. Bratislava: Iris, 2013. 146 s. ISBN 978-80-89238-89-7.

HATÁR, C. 2007. Agresia žiakov očami sociálneho pedagóga. Nitra: PdF UK, 2007. 99s. ISBN 978-80-8094-103-1.

HORŇÁKOVÁ, M. - RAČKOVÁ, O. 2016. Poruchy správania ako výzva. Ružomberok, Verbum, 2016. ISBN 978-80-561-0359-3. stiahnuť

HOLOTŇÁKOVÁ, L. 2006. Preventívny program u detí s agresivitou v materskej škole. In Amtmanová, E., Stupková, M. (eds.). Zborník z medzinárodnej konferencie Liečebnopedagogické dni 2016: Salutogenetická koncepcia zdravia v komlexnej starostlivosti o človeka. s. 60-64.

I

J

JENETT, W. 2013. ADHD Porucha pozornosti as hyperaktivitou. Rádce pro rodiče a učitele. 100 tipů. Brno : Edika. Albatros Media a.s., 2013. 192 s. ISBN 978-80-266-0158-6.

JENETT, W. 2013. ADHD Porucha pozornosti s hyperaktivitou. Rádce pro rodiče a učitele. 100 tipů. Brno : Edika. Albatros Media a.s., 2013. 192 s. ISBN 978-80-266-0158-6.

JUCOVIČOVÁ, D. – ŽÁČKOVÁ, H. 2015. Máme dítě s ADHD. Rady pro rodiče. Praha : Grada Publishing, a.s., 2015. 264 s. ISBN 978-80-247-5347-8

K

KAFKA, J. 2015. Správanie (chcenie) človeka a poruchy správania. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2015. ISBN 978-80-8152-232-1.

KALEJA, M. - PREČUCHOVÁ ŠTEFANOVIČOVIČOVÁ, A. - ŠULOVSKÁ, M. 2014. Problémové správanie verzus poruchy správania u žiakov základných škôl. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. 126 s. ISBN 978-80-89726-18-9.

KALEJA, M. et al. 2014. Prejavy správania u vybraných skupín žiakov základných škôl. Bratislava: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2014. 135 s. ISBN 978-80-89726-17-2.

KOPŘIVA, P. – NOVÁČKOVÁ, J. – NEVOLOVÁ, D. – KOPŘIVOVÁ, T. 2008. Respektovat a být respektován. Vydavateľstvo : Pavel Kopřiva, Spirála, 2008. 286 s. ISBN 978-80-904-0300-0.

KOŠČ, L. - MARKO, J. - POŽÁR, L. 1975. Patopsychológia poruchy učenia a správania. Bratislava: SPN, 1975.

KOVÁČOVÁ, B. - ADAMÍK-ŠIMEGOVÁ, M. 2010 Dopady skrytej agresie na žiaka s "odlišnosťami" v priestore školy. In: Etika ve vědách o výchově. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2010. - S. 209-215. ISBN 978-80-244-2654-9. [Etika ve vědách o výchově : konference České pedagogické společnosti. 17., Olomouc, 10.-11.2.2010]

KOVÁČOVÁ, B. 2007. Prejavy a zvládanie agresívneho správania v základnej škole. In: Problematika sociálno-patologických javov v školskom prostredí - stav, prevencia, riešenie. – Ružomberok : Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, 2007. - S. 291-301. - ISBN 978-80-8084-246-8. [Problematika sociálno-patologických javov v školskom prostredí - stav, prevencia, riešenie. Medzinárodná vedecká konferencia. Ružomberok, 16.11.2007].

KOVÁČOVÁ, B. 2008. Pohľad do zrkadla : analýza biblioterapeutickej intervencie pri riešení problémov detí v skupine. In: Tvorivé vyučovanie. - Ružomberok : Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. - S. 87-96. ISBN 978-80-8084-374-8 [Tvorivé vyučovanie. Konferencia. Ružomberok, 12.9.2008]

KOVÁČOVÁ, B. 2009. Agresor a jeho "pôsobenie" v triede - riešenie prostredníctvom metódy videotréningu komunikácie. In: Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. - Brno : Tribun EU, 2009. - S. 79-87. ISBN 978-80-7399-857-8 .[Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. Konferencia. Praha, 19.3.2009].

KOVÁČOVÁ, B. 2009. Problematika agresie v školskom prostredí. In: Prevencia. - Roč. 8, č. 3 (2009), s. 33-42.

KOVÁČOVÁ, B. 2011. Latentná agresia v prostredí školy. In: Komenský. - Roč. 135, č. 5 (2011), s. 20-24 (pozn. Vyšlo aj - Škola a zdraví pro 21. století. - Brno : Masarykova univerzita, 2011. - S. 257-264). ISBN 978-80-210-5722-7

KOVÁČOVÁ, B. 2011. Skrytá agresia v prváckych laviciach. In: Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole. - Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2011. - S. 190-197. ISBN 978-80-8082-420-4. [Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole : medzinárodná vedecká konferencia. Jaslovské Bohunice, 25.-26.11.2010].

KOVÁČOVÁ, B. 2011. Skryté šikanovanie. In: Šikanovanie v prostredí školy : (možnosti prevencie a zvládania). - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011. - S. 65-82 [1,46 AH]. - ISBN 978-80-8082-484-6.

KOVÁČOVÁ, B. 2011. Špecifické formy šikanovania medzi žiakmi. In Adamík-Šimegová, M., Kováčová, B. (eds.) 2011. Šikanovanie v prostredí školy. Trnava: Typi Universi-tatis Tyrnaviensis, 2011. s. 65-81. ISBN 978-80-8082-484-6

KOVÁČOVÁ, B. 2011. Výskumy v oblasti šikanovania na Slovensku. In: Šikanovanie v prostredí školy : (možnosti prevencie a zvládania). - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011. - S. 116-119. - ISBN 978-80-8082-484-6.

KOVÁČOVÁ, B. 2012. Latentná agresia ako sociálno-patologický jav v slovenskej základnej škole. In: Poruchy správania ako sociálny a edukačný fenomén [elektronický zdroj]. - Bratislava : Iris, 2012. S. 13-22 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-89238-69-9 [Poruchy správania ako sociálny a edukačný fenomén : medzinárodná vedecká konferencia. Košice, 28.-29.11.2012].

KOVÁČOVÁ, B. 2014. Latentná agresia v škole. - 1. vyd. - Bratislava : Musica Liturgica, 2014. - 83 s. ISBN 978-80-89700-03-5.

KOVÁČOVÁ, B. 2014. Latentná agresia v škole. Bratislava: Musica Liturgica. 97 s. ISBN 978-80-89700-02-8.

KOVÁČOVÁ, B. 2014. Nemôžeš prísť na moju oslavu : prejavy latentnej agresie v rovesníckych skupinách detí predškolského veku. In: Pán učiteľ. - Roč. 6, č. 2 (2014), s. 10-11.

KUCHARSKÁ, A. (Ed.). 2002. Specifické poruchy učení a chování. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-389-7.

KURUC, M. 2013. Poruchy správania u detí a adolescentov a ich pedagogická diagnostika. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. ISBN 978-80-223-3512-6.
L

LABÁTH, V. 2009. Dissociálne poruchy správania. Bratislava: Občiasnke združenie Sociálna práca, 2009. ISBN  978-80-89185-31-3.

LABÁTH, V. 2009. Východiská resocializácie porúch správania. Bratislava: Občiasnke združenie Sociálna práca, 2009. ISBN 978-80-89185-32-0.

M

MARTÍNEK, Z. 2009. Agresivita a kriminalita mládeže. Praha : Grada, 2009. 152 s. ISBN 978-80-247-2310-5.

MARTÍNEK, Z. 2015. Agresivita a kriminalita školní mládeže. 2. Aktuali-zované a rozšírené vydanie. Praha: Grada.  190 s. ISBN 978-80-247-5309-6.

MAZLANOVÁ, K. 1998. Poruchy správania u detí predškolského veku. Bratislava : Humanitas, 1998. 116 s. ISBN 80-967890-4-X.

MIOVSKÝ, M. - SKÁCELOVÁ, L. - ZAPLETALOVÁ, J. - NOVÁK, P. et al. 2010. Primární prevence rizikového chování ve školství. Praha : Univerzita Karlova, 2010. 260 s. ISBN 978-80-87258-47-7.

N

O

O’DELL, N., COOK, P. 2000. Neposedné dítě: Jak pomoci hyperaktivním dětem. Praha: Grada Publishing, 2000. 137 s. ISBN 80-7169-899-7.

ONDRÁČEK, P. 2003. Františku, přestaň konečne zlobit, nebo.... Informace a podnety pro pedagogicku práci se žákmi, kteří vyrušují při vyučování. Praha : ISV. 170 s. ISBN 80-86642-18-6.

P

PACLT, I. 2007. Hyperkinetická porucha a poruchy chování. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1426-4.

PHILIPOVÁ, L. - JANOŠOVÁ, P. 2009. Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. Sborník příspěvků z konference. Praha: 19.3.2009. Praha: Tribun EU, 2009. ISBN 978-80-7399-857-8. Stiahnuť.

POKORNÁ, V.  2001.Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha : Portál, 2001. 336 s. ISBN 80-7178-570-9.

POTHE, P. 2013. Emocní poruchy v detství a dospívání. Praha: Grada.

PREKOPOVÁ, J. 1996. Malý tyran co vlastně děti potřebují. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-095-2.

R

REPKOVÁ (KOVÁČOVÁ), B. 1999. Násilné správanie dospelých voči deťom v školskom prostredí. In Čechová (eds.): Detské práva na konci tisícročia. Bratislava: IUVENTA, 1999. s.168-171. ISBN 80-88893-42-9.

REPKOVÁ (KOVÁČOVÁ), B. 1999. Násilné správanie dospelých voči deťom v školskom prostredí. In: Detské práva na konci tisícročia. - Bratislava : Iuventa, 1999. - S. 168-171. - ISBN 80-88893-42-9. [Detské práva na konci tisícročia. Seminár. Bratislava, marec 1999].

REPKOVÁ (KOVÁČOVÁ), B. 2000. Liečebnopedagogická intervencia so skupinou chlapcov s agresívnym správaním. In Efeta, 2000, roč.10, č.1, s.6 – 8.

REPKOVÁ (KOVÁČOVÁ), B. 2000. Liečebnopedagogická intervencia so skupinou chlapcov s agresívnym správaním. In: Efeta - otvor sa. - Roč. 10, č. 1 (2000), s. 6-8.

S

SERFONTEIN, G. 1999. Potíže detí s učením a chovaním. Praha: Portál.

SLANINOVÁ, M. (Ed.). 2003. Deti s poruchami správania v centre odbornej starostlivosti. Bratislava: Špeciálna základná škola Žehrianska 9, 2003.

SMOLÍK, P. 2002. Duševní a behaviorální poruchy. Praha: Maxdorf, 2002. ISBN 80-85912-18-X.

SVORAD, D. - POGÁDY, J. - ŠRÁM, R. J. 1991. Genetické determinanty správania a jeho porúch. Molekulárni genetika v psychiatrii. Praha: Psychiatrické centrum, 1991. 95 s.

Š

ŠEBEK, M. 1990. Neklidné děti a jejich výchova. Praha: SPN.

ŠIMANOVSKÝ, Z. 2015. Hry pro zvládání agresivity a neklidu. Praha: Portál.

ŠIMEGOVÁ ADAMÍK, M. - KOVÁČOVÁ, B. 2011. Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole Trnava: Pedagogicka fakulta TU. 2011. s. 303. ISBN 978-80-8082-420-4.

ŠKOVIERA, A. 2011. Prevýchova. Úvod do teórie a praxe. Bratislava : FICE, Národná sekcia v SR, 2011. 133 s. ISBN 978-80-969-2534-6.

ŠKRDLÍKOVÁ, P. 2015. Hyperaktivní předškoláci. Výchova a vzdělávání dětí s ADHD. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0928-7.

T

TICHÁ, E. 2008. Pedagogika jednotlivcov s poruchami správania: (vybrané kapitoly). 1. vyd. Bratislava: Mabag, 2008. 94 s. ISBN 978-80-89113-58-3

TICHÁ, E. 2010. Diagnostika integrovane vzdelávaných žiakov. In: Základy integratívnej (inkluzívnej) špeciálnej pedagogiky. Bratislava: Iris, 2010. s. 93-126. ISBN 978-80-89238-37-8

TICHÁ, E. 2010. Základy pedagogiky jednotlivcov s poruchami správania. In: Základy integratívnej (inkluzívnej) špeciálnej pedagogiky. Bratislava: Iris, 2010. s. 435-466. ISBN 978-80-89238-37-8

TICHÁ, E. 2006. Kvalitatívna analýza hrovej interakcie matky a dieťaťa s elektívnym mutizmom. In: e-Pedagogium [elektronický zdroj]. Č. 1 (2006), s. 104-123 [online]URL: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-ped_1-2006.pdf

TICHÁ, E. 2006. Skupinová hra ako možnosť identifikácie a riešenia emocionálnych a sociálnych problémov u detí so špecifickými poruchami učenia. In: e-Pedagogium [elektronický zdroj]. Č. 4 (2006), s. 99-115 [online] URL: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-ped_4-2006.pdf

TICHÁ, E. 2006. Možnosti poradenskej intervencie v rodine dieťaťa s postihnutím predškolského veku. In: Integrácia. Č. 2 (2006), s. 20-24

TICHÁ, E. 2007/08. Možnosti identifikácie, analýzy a riešenia emocionálnych a sociálnych problémov u detí so špecifickými poruchami učenia prostredníctvom skupinovej kooperatívnej hry. In: Naša škola. Roč. 11, č. 7/8 (2007/08), s. 6-15

TICHÁ, E. 2009. Možnosti využitia hry v diagnostike hrovej interakcie dieťaťa s nadaním a problémovým správaním. In: Rukověť dramaterapie 2. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. S. 137-146. ISBN 978-80-244-2274-9

TICHÁ, E. 2009. Efektivita zapojenia rodičov do hrového procesu v podmienkach poradenského zariadenia. In: Rukověť dramaterapie 2. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. S. 127-136. ISBN 978-80-244-2274-9

TICHÁ, E. 2014. Možnosti využitia hry v diagnostike dieťaťa s nadaním a ADHD = Play in gifted and ADHD child diagnostics. In: Współczesne aspekty w edukacji i wychowaniu dziecka. Siedlce: Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2014. S. 251-263. ISBN 978-83-62160-25-9

TICHÁ, E. 2005. Možnosti terapeutického ovplyvnenia kvality hrových interakcií dieťaťa s elektívnym mutizmom a rovesníckej skupiny. In: Aktuálne otázky teórie a praxe špeciálnej pedagogiky: Aktuálne otázky výchovnej rehabilitácie postihnutých a špeciálnopedagogickej pedeutológie. Bratislava: Sapientia, 2005. S. 278-301. ISBN 80-969112-9-5

TICHÁ, E. 2005. Identifikácia a kvalitatívna analýza hrových prejavov dieťaťa s elektívnym mutizmom v interakcii s rovesníckou skupinou. In: Aktuálne otázky teórie a praxe špeciálnej pedagogiky: Aktuálne otázky výchovnej rehabilitácie postihnutých a špeciálnopedagogickej pedeutológie. Bratislava: Sapientia, 2005. S. 261-277. ISBN 80-969112-9-5´.

TICHÁ, E. 2007. Diagnostické a terapeutické možnosti v kontexte vzťahov dieťaťa s hyperaktivitou a poruchou pozornosti (ADHD). In: Paedagogica specialis 23. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. S. 89-127. ISBN 978-80-223-2387-1

TICHÁ, E. 2007. Diagnostické možnosti interaktívnej hry u dieťaťa s autizmom. In: Paedagogica specialis 23. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. S. 75-87.ISBN 978-80-223-2387-1

TICHÁ, E. 2007. Diagnostické možnosti spoločnej hry rodičov a detí raného a predškolského veku. In: Paedagogica specialis 23. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. S. 63-73. ISBN 978-80-223-2387-1

TICHÁ, E. 2014. Možnosti stimulácie jemnej motoriky u dieťaťa s hyperaktivitou a poruchou pozornosti = Fine motor skills stimulation possibilities for children with hyperactivity and attention deficit. In: Vedecké práce KVP a VS 2014. Vedecký zborník [elektronický zdroj]. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. S. 357-367 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8105-598-0.

TICHÁ, E. 2005. Aplikačné možnosti hry v poradenskej a terapeutickej intervencii u rodičov a detí s ADHD. In: Sborník 6. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a 1. dramaterapeutická konference [elektronický zdroj]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. S. 51-52 [CD-ROM]. ISBN 80-244-1264-0 [VI. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. dramaterapeutická konference. Olomouc, 15.-16.3.2005]

Tichá, Erika: Hra ako prostriedok identifikácie a riešenia problémového správania u detí s mentálnym postihnutím školského veku. In: Kvalita a spolupráca v špeciálnej pedagogike v súčasnom konkurenčnom prostredí. Bratislava: Sapientia, 2007. S. 209-218. ISBN 978-80-89229-06-2 [Kvalita a spolupráca v špeciálnej pedagogike v súčasnom konkurenčnom prostredí: medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 1.12.2005]

TICHÁ, E. 2007. Možnosti včasnej aplikácie tréningu rodičovských zručností u rodičov detí s hyperaktivitou a poruchou pozornosti predškolského veku. In: Špeciálnopedagogická diagnostika, včasná intervencia a špeciálnopedagogické poradenstvo pre znevýhodnené osoby (s postihnutím, narušením, nadaním a talentom). Bratislava: Mabag, 2007. S. 289-307. - ISBN 978-80-89113-38-5 [Špeciálnopedagogická diagnostika, včasná intervencia a špeciálnopedagogické poradenstvo pre znevýhodnené osoby ( s postihnutím, narušením, nadaním a talentom). Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 28.9.2006]

TICHÁ, E. 2014. Filiálna terapia v rodine dieťaťa s problémovým správaním predškolského veku. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: Vzdelávanie a veda na začiatku 21. storočia [elektronický zdroj]. Komárno: Univerzita J. Seleho, 2014. S. 443-450 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-103-3 [Vzdelávanie a veda na začiatku 21. storočia : medzinárodná vedecká konferencia. Komárno, 16.-17.9.2014]

TICHÁ, E. 2007. Základy pedagogiky jednotlivcov s poruchami správania. In: Základy špeciálnej pedagogiky pre prácu so študentmi stredných a vysokých škôl. Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 2007. S. 109-130. ISBN 978-80-89113-30-9

TRAIN, A. 2001. Nejčastejší poruchy chování detí: jak je rozpoznat a kdy se obrátit na odborníka. Praha: Portál. ISBN 80-7178-503-2.

U

V

VÁGNEROVÁ, M. 2012. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-247-4806-1.

VODÁK, P. - ŠULC, A. 1964. Závady a poruchy chování v dětském věku. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964.

W

WERNER, R. 1973. Dieťa s poruchami správania: Liečebná pedagogika psychických chybných postojov. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1973. 318 s.

X

Y

Z

ZELINOVÁ, M. 2007. Hry pro rozvoj emocí a komunikace: koncepce a model tvorive humanistické výchovy. Praha: Portál.

 

Projekt

Tento projekt je zameraný na podporu kompetencií odborníkov, študentov a rodičov v práci s deťmi s poruchami správania.

Newsletter

Prihláste sa na odber nášho newslettra.

©2020 Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave - všetky práva vyhradené.